שדרג את חוויית המיינקראפט שלך לרמה הבאה.

Download LabyMod 4

עם ההתקנה, LabyMod יתווסף ל-Minecraft עם כמה לחיצות בודדות. בנוסף, תוכלו להוסיף מגוון של שינויים נוספים על פי בחירתכם.

Download LabyMod 4 Other

Steve Minecraft Head You need an official Minecraft: Java Edition account to use LabyMod!

LabyMod 4 Changelog

Bugfixes

 • Fixed Continuity doesn't work with Labymod (IDEA-14444)
 • Added Better emotes in first person (IDEA-15347)
 • Added vanilla theme settings

Bugfixes

 • Fixed It is not possible to enter origin realms (IDEA-16926)
 • Fixed Fast World Loading doesn't work properly (IDEA-16940)
 • Fixed "Set/Remove custom server background" doesn't update (IDEA-16945)
 • Fixed an issue where you had to reload the world for the EUROCUP addon
 • Fixed Forge crash
 • Fixed OptiGUI
 • Fixed support for Forge 1.8.9
 • Added support for Minecraft 1.21-rc1
 • Added Serverlist search (IDEA-16712)

Bugfixes

 • Fixed cant edit anything in mods config menu (IDEA-16937)
 • Fixed a crash that could be caused by a wrong formatted chat message
 • Added support for Minecraft 1.21-pre4
 • Added support for Minecraft 1.21-pre3

Improvements

 • Improved Gui Scale in Legacy Versions [1.8.9,1.12.2] (IDEA-16876)

Bugfixes

 • Fixed Jade not working in 1.20.5/6 (but working in 1.20.4) (IDEA-16673)
 • Fixed Vanilla components don't support LabyMod translations [1.12.2] (IDEA-16872)
 • Fixed 1.16.5 crashes on startup (IDEA-16886)
 • Fixed Blockbreak indicator stays displayed (IDEA-16884)
 • Fixed Fix Fabric Mixins with local variables (IDEA-16906)
 • Fixed compatibility with OptiFine 1.20.6
 • Improved Block Break indicator (IDEA-16599)
 • Fixed Fix moving current server info (IDEA-16601)
 • Fixed Original Cape Particles are not rendered correctly (IDEA-16741)
 • Fixed When blending images, the colors are inverted (IDEA-16781)
 • Added support for Minecraft 24w20a
 • Added Per-face UV Mapping Support (IDEA-16395)
 • Added Borderless Window for Linux (IDEA-16463)

Bugfixes

 • Fixed Options icon low resolution (IDEA-16621)
 • Fixed an issue where skins were not loading
 • Fixed Hide Menu Background doesn't affect inventories anymore (IDEA-15991)
 • Fixed Wrong view matrix appiled to HUD elements (IDEA-16104)
 • Fixed Wrong score number in player list (IDEA-16501)
 • Fixed Coordinates Biome (IDEA-16529)
 • Fixed Chat will be emptied after subserver switch (IDEA-16615)
 • Fixed Iris 1.7.0 (IDEA-16660)
 • Fixed Network Protocol Error when receiving Chat Messages (IDEA-16674)
 • Fixed Show your hand in first person causes several issues (IDEA-16680)
 • Fixed MixinExtras support (IDEA-16707)
 • Fixed Game lags when many entities are loaded or unloaded (IDEA-16724)
 • Fixed HudWidgets are displayed although F1 is enabled (IDEA-16693)
 • Fixed Player cosmetics move while sneaking [Old Animation] (IDEA-16710)
 • Fixed Trash Can oversized (IDEA-16730)
 • Added support for Minecraft 1.20.6
 • Added Give emotes more control to cancel MC animations (IDEA-16189)
 • Added Modify Player Model in Emotes (IDEA-16412)

Bugfixes

 • Fixed Server info does not change 1.20.5+ (IDEA-16563)
 • Fixed Fabric Addon is incompatible although it is compatible. (IDEA-16565)

Bugfixes

 • Fixed an issue that caused Flux to always install itself again

Bugfixes

 • Fixed an issue that prevented some settings to display correctly

Bugfixes

 • Fixed TitleHudWidget causes 1.20.5 to crash (IDEA-16532)
 • Added support for Minecraft 1.20.5
 • Added Bring back Economy Display (IDEA-9782)

Bugfixes

 • Fixed Flux crashing (IDEA-16420)
 • Fixed Addons are listed twice in the list (IDEA-16421)
 • Fixed Emotes are not played when out of render distance (IDEA-16187)
 • Fixed trigger emotes in the emote wheel and for players out of range
 • Added support for Minecraft version 24w14a
 • All versions now run on Java21
 • Added Time until block break (IDEA-16114)
 • Added Restart Later Button for Addon installations (IDEA-16397)
 • Added No View Bobbing (IDEA-6304)
 • Added Canceling outgoing friend requests (IDEA-15793)
 • Added all hotkeys to the Hotkeys category (IDEA-16332)

Bugfixes

 • Fixed an issue with LAN world sharing
 • Fixed Bossbar widget doesn't behave like the vanilla bossbar (IDEA-14585)
 • Fixed Text overlapping in Actionbar (IDEA-15514)
 • Fixed Minimap Bug (Water/Lava) (IDEA-16216)
 • Fixed Crash with ItemStackTooltipEvent registered (IDEA-16343)
 • Fixed Chat NPE when the menu button is disabled (IDEA-16351)
 • Fixed Rainbow color is broken (IDEA-16363)
 • Fixed Mouse icons disappear in emote/spray wheel (IDEA-16074)
 • Fixed 404 Website is displayed in the log (IDEA-16367)
 • Fixed Canvas Identifier is not handled correctly (IDEA-16400)
 • Fixed Some settings are duplicated when searching (IDEA-16403)
 • Fixed Wrong damage color for entities (IDEA-16274)
 • Added support for Minecraft version 24w13a
 • Added setting to deactivate game mode switch notifications
 • Fixed RPC branding disappears after switiching bungee server (IDEA-16079)
 • Fixed Inverted Color with Edit Function (IDEA-16228)
 • Fixed Wrong time on offline messages (IDEA-16233)
 • Fixed Addons not downloadable if dependency is installed (IDEA-16239)
 • Fixed ServerSwitch Notification does not contain the GameMode (IDEA-16251)
 • Fixed issue that the loot box button is not visible
 • Fixed sound and lighting issues for easter event

Fixed java.lang.NoClassDefFoundError [1.16.5/1.17.1] (IDEA-16199)

 • Added fullscreen image viewer when clicking on an image sent in the LabyMod chat
 • Added confirmation popup when sending images in the LabyMod chat
 • Added notification sound for screenshots
 • Added Sprays (IDEA-2479)
 • Added Server folder (IDEA-15538)
 • Added option to colorize the server folder
 • Servers in the server list can now be reordered by dragging them around
 • Added the possibility to draw on screenshots
 • Added ability to send pictures in LabyChat
 • The screenshot viewer now opens when you click on the message in the chat or notification
 • Added support for Minecraft version 24w12a

Bugfixes

 • Fixed Minecraft cape is only half displayed (IDEA-15783)
 • Fixed SprayWheel cannot be used by non-team members (IDEA-16050)
 • Fixed Extreme Graphic Bug (IDEA-16017)
 • Fixed The last server in a folder cannot be moved to ... (IDEA-16051)
 • Fixed [OptiFine] Same Spray all the time (IDEA-16059)
 • Fixed Sprays invalid texture after cosmetic refresh (IDEA-16061)
 • Fixed @2x screenshots cannot be shared in LabyChat (IDEA-16064)
 • Fixed Could not initialize class com.luciad.imageio.webp.WebP (IDEA-16067)
 • Fixed Sometimes I can't use my first hotbar (IDEA-16063)
 • Fixed Screenshots have the wrong color scheme (IDEA-16073)
 • Fixed Screenshots in chat are not visible (IDEA-16077)
 • Fixed Server folders gone after restart (IDEA-16095)
 • Fixed Forge Loader not working with 4.2.0 1131 (IDEA-16165)
 • Fixed scoreboard doesnt match corresponding to the configurat (IDEA-15552)
 • Fixed Privat Messages On GrieferGames In Wrong Color (IDEA-16138)
 • Fixed Hide Tooltip item component crash (IDEA-16157)
 • Fixed Item widget does not show durability (IDEA-16162)

+ Added Advanced Zoom (IDEA-15945)

Bugfixes

 • Fixed java.lang.NoSuchMethodError: 'JsonArray.isEmpty()' (IDEA-16037)

+ Added Hide only the day tracker, not the whole world time (IDEA-15943)

 • Added support for Minecraft version 24w10a
 • Added Day tracker (IDEA-13949)
 • Added LabyMod hotkeys integration in Minecraft controls (IDEA-15894)

Bugfixes

 • Fixed chat time x advance chat Combine equal messages (IDEA-14467)
 • Fixed Laby's Waypoints Waypoints being dark in Nether (IDEA-15397)
 • Fixed ReplayMod Fancy Theme Pause Menu Bug (IDEA-15808)
 • Fixed Error when reading the custom payload (IDEA-15875)
 • Fixed When a player glows, the screen changes to the color (IDEA-15885)
 • Fixed Werewolf Walk Emote (IDEA-14237)
 • Fixed "Game Menu" text is misplaced (IDEA-15965)
 • Fixed New UI broken on sides in "Chat" tab (IDEA-15966)
 • Fixed The Minecraft vanilla blur is applied to chat (IDEA-15969)
 • Fixed Emote search ignores first character (IDEA-15977)
 • Fixed Weird Singleplayer UI (IDEA-15987)
 • Fixed Clicking "Create New World" crashes the game (IDEA-15989)
 • Fixed Nether Portal ignores the fog (IDEA-16002)
 • Fixed Dirt background is displayed when you are ingame (IDEA-16007)

Bugfixes

 • Added support for Minecraft version 24w07a
 • Added Clearly Communicate Addon Dependencies (IDEA-15830)

Bugfixes

 • Fixed Execute of quick join commands only after RP is loaded (IDEA-15630)
 • Fixed Cannot connect to pvpgym (IDEA-14042)
 • Fixed Labymod Blackscreen (IDEA-15824)
 • Fixed Waypoints crashes when creating a permanent waypoint (IDEA-15872)
 • Fixed Direct connect connects you to the last server (IDEA-15649)
 • Fixed lwjgl freetype library is missing (IDEA-15826)

Bugfixes

 • Fixed Sodium 0.5.6+ crash (IDEA-15532)
 • Fixed Walking pet upside down in all menus (IDEA-15706)
 • Fixed Walking pets are visible when the player is invisible (IDEA-15707)
 • Fixed Screenshots change color when copied (IDEA-15710)
 • Fixed Emote wheel does not close (IDEA-15713)
 • Fixed Walking pets go into the ground when you are crouching (IDEA-15724)
 • Fixed Shield not hidden with "Old sword" animation (IDEA-15725)
 • Fixed Player tab is broken if you have selected a walking pet (IDEA-15739)

Bugfixes

 • Fixed Cosmetics are sometimes invisible (IDEA-15695)
 • Fixed Walking mini me is a bit bugged (IDEA-15696)
 • Added Walking Pets
 • Dynamic background now has a Valentine's theme
 • Added Copy Screenshot Option (IDEA-14909)
 • Reworked the appearance of notifications

Bugfixes

 • Fixed Rendering of item displays with flux enabled is broken (IDEA-14161)
 • Fixed inventory tracker bug (IDEA-14447)
 • Fixed Flux vanilla rendergraph misbehave in inventory (IDEA-15563)
 • Fixed Crash with enchanted armor/Elytra (IDEA-15593)
 • Fixed Blur of the popups looks broken (IDEA-15624)
 • Fixed Shaderpack vertex compile error (IDEA-15648)
 • Fixed Item Counter widget doesn't save sub ids (IDEA-15651)
 • Fixed Invisible Minecraft Chat (IDEA-15690)
 • Fixed LabyMod emote menu cannot be used (IDEA-15692)

Bugfixes

 • Fixed Scoreboard: Score Visibility in 1.20.4 (IDEA-15054)
 • Fixed Scoreboard Title Buggy With Timer (IDEA-15132)
 • Fixed Scoreboard Title Still Shown without any entries (IDEA-15133)
 • Fixed selection box is not in the correct position (IDEA-15291)
 • Fixed Chat messages are rendered in the wrong order (IDEA-15512)
 • Fixed Crash when copying an item with nbt values (IDEA-15516)

Bugfixes

 • Fixed 1.7 crouching animation [1.20.2-1.20.5] (IDEA-15495)

Bugfixes

 • Fixed AbstractMethodError in VersionedTextureRepository [1.19.4] (IDEA-15498)

Bugfixes

Bugfixes

 • Fixed an issue regarding the settings
 • Fixed an issue where some UI elements has no textures [OptiFine 1.20.2&1.20.4] (IDEA-15421)
 • Added support for Minecraft version 23w51b
 • Added Nametag hiding (IDEA-3053)

Improvements

 • Improved texture loading for Minecraft heads

Bugfixes

 • Fixed Executing "/test" command on GommeHD.net changes skin (IDEA-15114)
 • Fixed Color codes order wrong (IDEA-12852)
 • Fixed OptiFine Chunk Cache (IDEA-14115)
 • Fixed Changed chat colour (IDEA-14897)
 • Fixed Crash on Snapshot with Potion Effects (IDEA-15205)
 • Fixed Tablist colors bug (IDEA-15294)
 • Fixed Name History is broken (IDEA-15297)
 • Fixed some issues with the advanced chat
 • Fixed Viewport is not updated correctly (IDEA-15000)
 • Fixed Be able to use non-existent server addresses. (IDEA-15227)
 • Fixed Version Selection not working (IDEA-15341)
 • Added Second layer skin transparency [1.8.9] (IDEA-798)
 • Added Modern Keybind Handling [1.8.9] (IDEA-9704)

Bugfixes

 • Fixed Spectators are above players (IDEA-11245)
 • Fixed UI Blur is broken (IDEA-14165)
 • Fixed PostProcessor caused the Dynamic Background to crash (IDEA-14970)
 • Fixed Font inconsistency in optifine menus (IDEA-14999)

+ Added support for Minecraft version 1.20.4 - Removed support for Minecraft version 1.20.3

Bugfixes

 • Fixed Wrong coordinates [HudWidget] (IDEA-14581)
 • Fixed Disabling splash texts doesn't work (IDEA-14920)
 • Fixed Scoreboard inverted (IDEA-14921)
 • Fixed Clickevent sometimes broken (IDEA-14926)
 • Fixed Bug on minecraft settings (IDEA-14930)
 • Fixed Incorrect calculation of unicode characters. (IDEA-13082)
 • Fixed Sometimes a wrong text is displayed (IDEA-14848)
 • Fixed Custom Nametag Background no longer works (IDEA-14951)
 • Added support for Minecraft version 1.20.3

Bugfixes

 • Fixed Fancy Theme: GlowingText doesn't change (IDEA-10324)
 • Fixed Text with glow has a shadow (Fancy Font) (IDEA-14836)
 • Fixed Nothing happends when clicking any text (IDEA-14862)
 • Fixed Empty Space is removed from tablist header (IDEA-14868)
 • Fixed Glowing Signs not rendering correctly (IDEA-14878)
 • Fixed Font rendering in tab list slightly broken (IDEA-14889)
 • Fixed Bugged Selection ( CTRL+A ) (IDEA-14785)
 • Fixed crash when clicking on any text (IDEA-14847)

Bugfixes

 • Added support for Minecraft version 1.20.3-rc1
 • Added "»" to widget formatting (IDEA-14158)
 • Dynamic background now has a winter theme

Bugfixes

 • Fixed GPU overloaded (90-100%) in menu with Blur Quality (IDEA-10718)
 • Fixed LabyMod cosmetic renderer fails with shaders [Iris] (IDEA-14354)
 • Fixed Shader makes cosmetics transparent [Iris] (IDEA-14685)
 • Fixed Many widgets are missing (IDEA-14762)
 • Fixed Font inconsistency in singleplayer menu (IDEA-14704)
 • Fixed Tooltip box wrong boundings (IDEA-14705)
 • Fixed Fancy Font doesn't always work properly (IDEA-14709)
 • Fixed Name appears twice (IDEA-14711)
 • Fixed Hover effect not disappearing when clicking (IDEA-14035)
 • Fixed mojangTokenService dialog on every start (IDEA-14759)
 • Fixed Glow effect crashes the game (IDEA-14770)
 • Fixed play button on hover wrong placed in public serverlist (IDEA-14781)
 • Fixed X-Ray with Old Sneaking Animation (IDEA-14783)
 • Added 1.20.3-pre2
 • Added display incompatible addons in addon store (IDEA-14189)

Bugfixes

 • Fixed a bug that was introduced in 23w44a (MC-26687)
 • Fixed [Vanilla Bug] Moving in menus (IDEA-13671)
 • Fixed Egg not on the ground (IDEA-13958)
 • Fixed SocialInteractionService isn't refreshing (IDEA-14062)
 • Fixed laby 4 1.8.9 GUI freaks out when changing GUI size (IDEA-14321)
 • Fixed Font is rendered over mojang loading screen (IDEA-14379)
 • Fixed Client crash on widget editor: UnsupportedTemporalType (IDEA-14392)
 • Fixed Snoxh eyes left/right eye option does not work (IDEA-11669)
 • Fixed Eyelids blink (laby+) not working (IDEA-12648)
 • Fixed Emote props are not rendered with shaders (IDEA-14476)
 • Fixed Game crashes if you cannot connect to a server [Legacy] (IDEA-14492)
 • Fixed Render distance resets on restart (IDEA-13969)
 • Fixed ActionBar, BossBar & Titles are not visible in F3 Mode (IDEA-14171)
 • Fixed Forge Loader bugs the zoom keybind. [OptiFine] (IDEA-14305)
 • Fixed Font doesn't change back to Fancy after changing tp (IDEA-13838)
 • Fixed prod release addons not compatible with newer snapshots (IDEA-13247)
 • Fixed Borderless Window disabled (IDEA-13806)
 • Fixed Scrollable content jumps up in setting categories (IDEA-14459)
 • Fixed Permissions toast bug (IDEA-14469)
 • Fixed Server info does not change 1.20.2+ (IDEA-14220)
 • Fixed Date Module broken since fix for Time Module (IDEA-14419)
 • Fixed Font rendered over deletion animation (IDEA-14364)
 • Fixed Server Disconnect (IDEA-14497)
 • Fixed Widget editor wrong font (IDEA-13721)
 • Fixed Settings design (IDEA-14374)
 • Fixed AutoText still being displayed in red (IDEA-14413)
 • Fixed Forge With NotEnoughUpdates crashes in dungeons (IDEA-14495)
 • Fixed LabyMod 4 Tablist does not update during server switch (IDEA-14506)
 • Fixed Permanent sleep animation of eyelids (IDEA-11741)
 • Fixed msg is website link (IDEA-13262)
 • Fixed Black background at hearts and saturation. (IDEA-11111)
 • Fixed Background rescaling while joining server (IDEA-9630)
 • Fixed Missing key binding to toggle the HitBox (IDEA-12302)
 • Fixed Uppercase letters dont work in Widget search (IDEA-13815)
 • Fixed Addon uses wrong translation file when installed (IDEA-14230)
 • Fixed "Join server" not greyed out if address box empty (IDEA-14540)
 • Fixed Widget search not working sometimes (IDEA-14162)
 • Fixed Speed Widget can't display 0 digits after comma (IDEA-14558)
 • Fixed Wrong translations are loaded when switching versions (IDEA-13867)
 • Fixed Date widget text overlapping after next day (IDEA-10169)
 • Fixed Overlapping name tag in fancy theme (IDEA-11237)
 • Fixed Addon name not shown in settings (1.19.4+) (IDEA-12973)
 • Fixed Widgets glitch (IDEA-13418)
 • Fixed "Done" button in screenshots has no sound when clicked (IDEA-14129)
 • Fixed Overlapping letters (IDEA-14145)
 • Fixed Shop model infront of buttons and font (IDEA-14197)
 • Fixed Search bar in ingame shop not working properly (IDEA-14209)
 • Fixed Widgets breaking when using the Widget Editor (IDEA-14221)
 • Fixed Crash (Laby's Minimap) (IDEA-14570)
 • Fixed Incorrect scoreboard layout. (IDEA-14582)
 • Fixed Server MOTD text overlap in center (IDEA-14583)
 • Fixed Waypoint addon beak the entity rendering (IDEA-14406)
 • Fixed Create New World screen has some text disappeared (IDEA-14667)
 • Fixed Language selection rendering issues (IDEA-14668)
 • Fixed Crash when joining a server (IDEA-14674)
 • Fixed Chat shows weird gray blur like the pause menu (IDEA-14677)
 • Added 23w43a

Improvements

Bugfixes

 • Fixed IDEA-12703 still buggy (IDEA-12880)
 • Fixed paper doll hide setting doesn't detect movement (IDEA-13821)
 • Fixed Item Counter doesn't count modified items (IDEA-13873)
 • Fixed [BUG] item counter default position overlap with others (IDEA-13947)
 • Fixed Item Counter Widget, no custom item saved when reopen (IDEA-14000)
 • Fixed Weird looking numbers (IDEA-12502)
 • Fixed Classic PvP Backwads walking (IDEA-12699)
 • Fixed Gapple Hold Location Off in 1.8.9 (IDEA-12753)
 • Fixed clean window title still does not work (IDEA-13982)
 • Fixed Colors gone in multiplayer menu (IDEA-14117)
 • Fixed several memory leaks
 • Fixed Filters not working as intended/like Laby3 (IDEA-11668)
 • Fixed NBTTagTypeAdapter NoSuchMethodError (IDEA-14213)
 • Fixed LabyMod Protocol not working in 1.20.2 (IDEA-14249)
 • Fixed Game crashes when NPC switches between new emotes (IDEA-14254)
 • Fixed Not registering the E /ESC (IDEA-14255)
 • Fixed Motion Blur not compatible with shaders (IDEA-13853)
 • Added cosmetic zoom to new in-game shop (IDEA-13897)
 • Added icons to the InGame shop
 • Fixed Dynamic Background bug (IDEA-13258)
 • Fixed p warp bug (IDEA-13393)
 • Fixed Dropdown Textures are scuffed (IDEA-13570)
 • Fixed AutoText long Display Names causes lag (IDEA-13574)
 • Fixed Server Right-Click hidden (IDEA-13646)
 • Fixed crash after clicking the "store" (IDEA-13941)
 • Fixed Cosmetic preview in in-game shop does not work properly (IDEA-13946)
 • Fixed Missing Character Limit for Edit Note (IDEA-13959)
 • Fixed Missing Line Spacing when no items displayed (IDEA-14007)
 • Fixed CustomCrosshair | Attack indicator is not shown (IDEA-14034)
 • Fixed Cant click any buttons (IDEA-14048)
 • Fixed Custom Bossbar does not show custom name of mob (IDEA-13977)
 • Fixed Bossbar HudWidget not visible in 1.16.5

 • Added 1.20.2
 • Added Actionbar HudWidget (IDEA-10386)
 • Added BossBar HudWidget (IDEA-13133)
 • Added Title HudWidget (IDEA-10386)
 • Added Yaw/Pitch HudWidget (IDEA-6722)
 • Added Item Counter HudWidget (IDEA-1444)
 • Added Direction HUD HudWidget (IDEA-1796)
 • Added Inventory Tracker Widget (IDEA-7761)
 • Added Day Counter HudWidget
 • Added Player Model HudWidget (like Bedrock)
 • Added PC Temperatur HudWidget
 • Added Light Level HudWidget (IDEA-2492)
 • Added Motion Blur (IDEA-7533)
 • Added Ingame Time HudWidget (IDEA-2176)
 • Added Playtime HudWidget (IDEA-11621)
 • Added Marker (IDEA-12987)
 • Added new badge to new settings & widgets (IDEA-13737)
 • Added LabyMod Shop
 • Added Changelog Popup
 • Added the possiblity to change the colors of buttons
 • Added Multiple emote animations via trigger types (IDEA-13566)
 • Added context menu for resetting cosmetic settings (IDEA-13932)
 • Added Option to add Promocode in InGame Shop (IDEA-13903)

Improvements

 • Improved performance when opening UI
 • Improved invalid session handling (LabyConnect)

Bugfixes

 • Fixed Native crash during chunk rendering (IDEA-13669)
 • Fixed Don't blur on Option Exit (IDEA-11335)
 • Fixed All "Blur Quality" presets have the same effect (IDEA-13295)
 • Fixed Playerlist crash (IDEA-13645)
 • Fixed UI is buggy after disconnect from server with quick joi (IDEA-13683)
 • Fixed Immediate renderer renders cosmetics transparently (IDEA-13747)
 • Fixed uwu chair invisible (IDEA-13641)
 • Fixed uwu chair too big (IDEA-13668)
 • Fixed Native crash during chunk rendering (IDEA-13669)
 • Fixed Missing blurOption translations! (IDEA-13801)
 • Fixed Block bench modal could not be loaded. (IDEA-13803)
 • Fixed Egg hide: weird arm movement (IDEA-13124)
 • Fixed Can't join a private server with the 1.20.2-pre2 (IDEA-13662)
 • Fixed Quick Join Buttons in server list ouf of box (IDEA-13816)
 • Fixed Inventory Activity tracks world entry despite disabled (IDEA-13830)
 • Fixed Cannot open recipe book (IDEA-13883)
 • Fixed Blue Blur in new Ingame Shop (IDEA-13895)
 • Fixed Menus become invisible (IDEA-13911)
 • Fixed Emote has cosmetic artwork as preview (IDEA-13917)
 • Fixed Labymod does not handle the Delete Messages packet (IDEA-13885)
 • Fixed Weird coloring in the InGame Shop (IDEA-13922)
 • Fixed Color picker button gone (IDEA-13925)
 • Fixed LabyMod+ emotes are not visible ingame (IDEA-13927)
 • Fixed Cannot type anything in server address [1.8.9-1.19.2] (IDEA-13615)
 • Fixed Config is corrupted when the game crashes early (IDEA-13618)
 • Added 1.20.2-pre1
 • Added restart button (IDEA-13286)
 • Added Remember server switch combination (IDEA-13334)
 • Added Ability to open user stats webpage in server list (IDEA-13533)
 • Added quickJoinCommand argument for launchers (IDEA-13534)

Performance & Flux

Cosmetic & Emote

 • Fixed Ukulele bug when sneaking (IDEA-13076)
 • Fixed Halo moving with head while Sunbed Emote (IDEA-13299)

Crash

 • Fixed Crash when spamming on/off on cosmetics (IDEA-12988)

Friends & Chat

 • Fixed AutoText does not recognize first key (IDEA-11105)

Ingame & World

Mechanics

Minecraft Chat

Rendering

User Interface

 • Fixed Button are not highlighted while navigating with tab (IDEA-9297)
 • Fixed Double cursor in edit serverinformation (IDEA-12927)
 • Fixed Cosmetics tab issue (IDEA-13521)
 • Added Display a how to stop Surfboard Emote Message (IDEA-13074)

Cosmetic & Emote

 • Fixed Cosmetics are not displayed through glass (IDEA-10330)
 • Fixed Cosmetics are see through water. (IDEA-12719)
 • Fixed Cape + Water = Bug (IDEA-10241)

Forge/Fabric Mods

 • Fixed Replaymod and chat (IDEA-13110)
 • Friends & Chat
 • Fixed LabyMod friends "Achievement" pop-up showing up in F1 (IDEA-13040)

Ingame & World

 • Fixed Black screen when playing an emote (IDEA-13424)

Minecraft Chat

 • Fixed rendertype_text overwritten using advanced chat (IDEA-13428)

OptiFine related

Performance & Flux

 • Fixed [Flux] text_display is hidden behind blocks (IDEA-10303)
 • Fixed Glow effect has wrong color (OptiFine & Flux) (IDEA-10786)

Rendering

 • Fixed [BUG] Broken colours in ESC menu (IDEA-9895)
 • Fixed Fancy Theme: text_display visible from behind (IDEA-10319)
 • Fixed Strikethrough displayed behind text (IDEA-11078)
 • Fixed Minecraft core shader uses wrong z value for scoreboard (IDEA-12323)
 • Fixed tab & chat not showing animations (IDEA-13401)

User Interface

 • Fixed Animated fonts do not work in the player list (IDEA-10700)
 • Fixed Flashing GUI Elements (IDEA-10707)

Addons

 • Fixed The last entry in the stack could not be popped normal (IDEA-13480)
 • Fixed something wrong with language (IDEA-13255)
 • Fixed String.format uses wrong language (IDEA-13365)
 • Fixed last online time not wit English (IDEA-13301)
 • Fixed Crash with invalid options.txt (IDEA-13412)
 • Fixed Incorrect handling of the OpenGL stack [1.8.9-1.12.2] (IDEA-13408)
 • Fixed IllegalStateException: Asking for biomes (MC-261997) (IDEA-13250)
 • Fixed Issues with non-latin letters (IDEA-13417)
 • Fixed Tab list does not show score (IDEA-13405)
 • Fixed Labymod4 crash (IDEA-12830)
 • Fixed Some Binding keys shows the other language keyboard (IDEA-11251)
 • Fixed Spotify Addon Animation (IDEA-10796)
 • Fixed Incorrect handling of the OpenGL stack (IDEA-10615)
 • Fixed Server list crash (IDEA-11575)
 • Fixed Crash when clicking on "Chat" in GUI (IDEA-12899)
 • Fixed Parameter 'directory' is not a directory (IDEA-13025)
 • Fixed In Xaero minimap it is impossible to put Waypoint (IDEA-12335)
 • Fixed Show-me-your-Skin GUI crashes Labymod (IDEA-13052)
 • Fixed Cant disable the recipe book (IDEA-12468)
 • Fixed Armor trim isn't showing up at some times (IDEA-12562)
 • Fixed u can make ur skin nearly invisible in laby mod 4 (IDEA-12863)
 • Fixed Chat Input get deleted if you delete in LabyMod Field (IDEA-10441)
 • Fixed Labymod 4 Advanced damage bug (IDEA-11048)
 • Fixed Linking Bug - SinglePlayer -> DataPacks -> Options (IDEA-9578)
 • Fixed Vanilla Bug: Titles won't be removed upon disconnecting (IDEA-10836)
 • Fixed Smaller MOTD with the fancy design (IDEA-10994)
 • Fixed lava not flowing correctly (IDEA-11338)
 • Fixed Screenshot Entries duplicated (IDEA-11456)
 • Fixed Mouse goes to 2nd screen when changing GUI size. (IDEA-11606)
 • Fixed live server list not working (IDEA-12106)
 • Fixed Server Switch Packet not working (IDEA-12213)
 • Fixed Notification limit ignored (IDEA-12445)
 • Fixed Interactions menu commands are not server-bound (IDEA-12491)
 • Fixed Account-Switcher won't open Microsoft Login-Page (IDEA-12538)
 • Fixed Fancy Font Bug (IDEA-12706)
 • Fixed Highlighting single player world in 1.18 removes text (IDEA-13053)
 • Fixed Deleted screenshots are not removed when deleted (IDEA-13165)
 • Fixed Addon search bar x button not working when switching (IDEA-13248)
 • Fixed Widget Label and Value overlapping (IDEA-10253)
 • Fixed Coordinate widget bug (IDEA-12920)
 • Fixed Updater crashes in 3rd party client (Prism) (IDEA-12223)
 • Fixed Fancy Font (IDEA-12647)
 • Fixed LabyMod doesnt register plugin channel correctly (IDEA-12999)
 • Fixed Crash when using quickPlayMultiplayer argument (IDEA-13118)
 • Fixed Widgets stack on top on reset (IDEA-13254)
 • Fixed Texture packs do not work since the new update (IDEA-13318)
 • Fixed Tablist Lagging (IDEA-12088)
 • Fixed Emote sit Xray glitch (IDEA-13045)
 • Fixed Disabling "Custom Title Screen" causes blackscreen (IDEA-13268)
 • Fixed Changing "Damage Color" resets "Speed" (IDEA-13319)
 • Fixed Addons not loaded (IDEA-13353)
 • Fixed Skin type for the fire hand always changes to "Alex" (IDEA-12091)
 • Fixed AutoText option "Server bound" is case sensitive (IDEA-13374)
 • Fixed Search field has no character limit (IDEA-13377)
 • Fixed Player heads are only Steve and Alex heads! (IDEA-13379)
 • Fixed Notifications are not using Steve Skin (IDEA-13380)
 • Fixed Players not getting removed from Tab (IDEA-13385)
 • Fixed Problem with Tab. (IDEA-13392)
 • Fixed Random crash (IDEA-13395)
 • Fixed BIG Tablist BUG! (IDEA-13373)
 • Fixed AMD native crash when compiling shaders
 • Fixed Minime Pet floating (IDEA-12971)
 • Fixed Addon Description replaces / by / (IDEA-12964)
 • Fixed AutoText works on Hypixel, although it is forbidden (IDEA-12932)
 • Fixed Middle-clicking on some UI elements opens the browser (IDEA-12918)
 • Fixed User is able to connect to their own running LAN server (IDEA-12911)
 • Fixed Option "Disable Narrator Hotkey" broken (IDEA-12905)
 • Fixed shortcut (IDEA-12898)
 • Fixed F3 flickering (IDEA-12038)
 • Fixed Labymod 4 Crash 1.20 (IDEA-11970)
 • Fixed Cosmetic Glowing Effect not working properly (IDEA-11631)
 • Fixed Unable to input Chinese (IDEA-11390)
 • Fixed unreadable text in minecraft settings (IDEA-9956)
 • Fixed 1.7 Sneak Animation Option Not Working (IDEA-9569)
 • Fixed crash when using OptiFine in 1.20.1 (IDEA-13030)
 • Fixed Labywolf through wall visible (IDEA-10908)
 • Fixed chat only shows %s (IDEA-12875)
 • Fixed Launcher Crashing on Mac Silicon for 1.12 (IDEA-12419)
 • Fixed Error if u have connection lost (IDEA-12380)
 • Fixed LabyMod 4 Scroll Zoom (IDEA-11434)
 • Fixed Component Copy-Click Action not working (IDEA-12791)
 • Fixed Classic PVP | Opening a chest looks like a blockhit (IDEA-12769)
 • Fixed The case of the "None" label differs (IDEA-12768)
 • Fixed Classic PVP | Blocking After Many World Switches (IDEA-12767)
 • Fixed Commandblocks (IDEA-12766)
 • Fixed Server still selected after deletion in server list (IDEA-12742)
 • Fixed Cant hold left click & place blocks (IDEA-12703)
 • Fixed You cant hold left click on the ground & then eat gap (IDEA-12702)
 • Fixed BetterPerspective bug (IDEA-12596)
 • Fixed Sword blocking in recent versions (IDEA-12564)
 • Fixed Random crash (IDEA-12410)
 • Fixed book&quill buttons blinking (IDEA-10963)
 • Fixed Achievement GUI Bug when Transparent Menu enabled (IDEA-9575)
 • Fixed Labymod 4 Instant Crash by joining a Server (IDEA-12857)
 • Fixed Permissions tab on server join not laby.net (IDEA-12868)
 • Fixed Skintexture in Emote UI broken (IDEA-12851)
 • Fixed "Advanced Chat" does not support fallback localizations (IDEA-12870)
 • Fixed Spotify breaks after a few songs (IDEA-12710)
 • Fixed Spotify Addon isn't working (IDEA-12740)
 • Fixed translation issues (1.8.9 & 1.12.2)
 • Fixed a crash caused by potion effects (1.16.5+)
 • Fixed an issue where the configuration of LabyMod would sometimes reset

Complete Recode including a completely new UI (Fancy & Vanilla Theme), LabyMod Launcher, better Performance, Dynamic Background, Cosmetic/Emote Dashboard, Skin Browser, new Widget Editor, Screenshot Browser, Invite Friends to Singleplayer, Support for all new Minecraft versions and a lot more.

הראה עוד

LabyMod Launcher Changelog

 • Add 1.21 assets
 • Fix default version if newest release is snapshot version
 • Added Update Mods in Launcher (IDEA-16404)

 • Added Toggle Cosmetics Hotkey (CTRL + SHIFT + C) (IDEA-15026)

 • Fixed No search option for modpacks (IDEA-16255)

 • Fixed Download Mod for correct version (IDEA-16257)

 • Fixed Modpacks not loading when using an invalid/old addon (IDEA-16270)

 • Fixed installing Modrinth Modpacks not applying config overrides

 • Fixed some forge mods not being displayed in the modpack overview

 • Languages with less than 60% translated strings are no longer available for selection

 • Added Modpacks & Mod management

 • Fixed Accounts Expiring Way too Fast (IDEA-15315)

 • Fixed malformed strings in various languages

 • Fixed several issues with network connectivity
 • Fixed some issues with an experimental Feature
 • Fixed several issues with an experimental Feature
 • Added Option to reset LabyMod Settings (IDEA-15662)
 • Added Titlebar - the Launcher itself is no longer draggable
 • Reworked Language Selection
 • Reworked Web Request backend
 • Fixed Walking MiniMe is on your head in the launcher (IDEA-15890)
 • Fixed Broken Language Auto-Detection (IDEA-15403)
 • Fixed Changelog "Launcher" and "LabyMod" flipped (IDEA-15502)
 • Fixed "Maximum call stack size exceeded" error (IDEA-14438)
 • Fixed selected account not unsetting when deleting the current account (frontend only)
 • Fixed possible account related race condition when starting the game
 • Rate limited accounts now have the state "unknown" and the launcher still tries to refresh them
 • Fixed an issue that always opened the login window when clicking on the account manager
 • Improved account manager & session handling
 • Fixed several errors when accessing the launcher while not connected to the internet
 • Fixed error that canceled the startup
 • Fixed starting LabyMod not possible when update available and automatic updates disabled
 • Fixed LabyMod startup loading indefinitely when an error occurred
 • Added ✨ Animations ✨
 • Improved frontend
 • Improved error handling
 • Fixed empty and/or duplicated popups
 • Fixed friends not refreshing after refreshing selected account
 • FIx exception from addon-info ipc channel
 • Add dynamic button for events
 • Improve authentication (all microsoft accounts should now be able to login to their Minecraft account, regardless of age)
 • Improve account refreshing
 • Improve discord rich presence (state matching current page)
 • Add error handling for textures / changes pages (fixes erros when labymod website is unresponsive)
 • Fixed an issue with non-existing Minecraft versions in other release channels
 • Fixed uninstalled website not always opening (Windows)
 • Fixed working directory not deleting on uninstall (Windows)
 • Fixed Failed to load friends (IDEA-14609)
 • Fixed Shortcut always recreating itself on update (IDEA-13018)
 • Fixed time having no leading zeroes
 • Added CTRL + SHIFT + O Hotkey
 • Added more errors to malformed JVM argument parsing
 • Added more details in crash reports
 • Added Textures Page
 • Improved featured ideas style
 • Fixed local time format being used
 • Fixed IPCError (IDEA-14670)
 • Fixed IPCError No token received (IDEA-14689)
 • Fixed reset malformed JVM arguments button not working if the settings page wasn't opened before
 • Added ability to rotate the player (IDEA-14594)
 • Added changes page
 • Fixed launcher.loader.accountRefresh locale key (IDEA-14640)
 • Invalid initial heap size is now catched with the invalid jvm arguments popup
 • Improved style of version switcher
 • Redesigned Launcher
 • Improved Backend
 • Added Delete accounts in AccountManager (IDEA-13656)
 • Added Post Launch Action Setting (IDEA-12360)
 • Fixed launcher crashes mid start (IDEA-13473)
 • Fixed Launcher isn't loading (IDEA-13504)
 • Fixed allocated memory slider flips sides (IDEA-12507)
 • Fixed cursor stops scrolling left under JVM arguments (IDEA-12508)
 • Fixed web requests retrying with IPv6
 • Added server icons in quick join windows task bar
 • Added status text to loading animation
 • Added quick joining into game modes by opening the context menu on the quick join server icons
 • Added better retry mechanism to network requests to tackle timeouts or other network quality issues
 • Optimized error handling
 • Fixed installed state on modrinth browser / fix visibility of pagination
 • Fixed "Cannot read properties of undefined (reading 'name')" error (IDEA-14063)
 • Fixed Environment Variables Can Break The Game (IDEA-14113)
 • Fixed some cached files redownloading every time
 • Fixed runtime manifests not updating at all
 • Fix launcher error on certain servers for quick launch buttons
 • Improvements for mod management (order addons by name, check if mod is installed, fix IDEA-13391, fix IDEA-13387)
 • Enable Quick Join buttons for quickly joining servers
 • Fixed flickering head (IDEA-13562)
 • Fixed long version names overflow (IDEA-13625)
 • Improve startup speed
 • Fixed Process recognition translations not displayed (IDEA-13505)
 • Added setting to disable the process recognition of LabyMod
 • Added wrong hosts notice (IDEA-13314)
 • Added network debug
 • Added Discord RPC
 • Added Popup when a driver issue is detected
 • Fixed LabyMod Feature Display error (IDEA-13253)
 • Fixed Flux not removable via Launcher
 • Fixed uploading a crash report or log that is too log returns undefined hastebin key
 • Fixed versions not up to date after switching release channel
 • Fixed several unhandled errors

hotfix crash upon launch

 • fixed IDEA-13160
 • fixed issues with the version selector when introducing Minecraft snapshot versions
 • fixed issues on mod management pages
 • updated language files
 • Implement retry machanisms to tackle timeout issues on bad internet connections
 • Fix malformed JSON error
 • Added some secret features
 • Hotfix: JSON parse error on game startup
 • Fix translation loading
 • Change popup style
 • Add custom error handling to authentication
 • Added theme selector on new installs
 • Added launch confirmation toast when multiple instances is activated
 • Added expired state to account manager
 • Force ipv4 if ipv6 not available for network requests
 • Added some keyboard shortcuts (F1 to hide links)
 • Fixed some bugs
הראה עוד